You can compare up to 3 projects

Articles

การขอใบอนุญาตยุคใหม่

Views

19 พ.ย. 2561

ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นในโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการภายใต้แนวคิด THAILAND’S SIMPLE & SMART LICENSE เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นการริเริ่มของภาครัฐที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความยุ่งยากในด้านเอกสารและขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆของทางราชการให้มีความง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยในงานนี้ก็ได้มีตัวแทนจากภาคเอกชนหลากหลายองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นกับทางภาครัฐถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน และข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาครัฐสามารถปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนการขอนุญาตต่างๆให้ดีขึ้นในอนาคต โดยดิฉันเองก็ไปร่วมนำเสนอในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องเผชิญกับขั้นตอนการขออนุญาตมากมายจากหน่วยงานต่าง ๆ และต้องมีการขออนุญาตข้ามพื้นที่ด้วย

ในงานสัมมนาดังกล่าว ดิฉันได้พูดถึงกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาฯต้องดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อพัฒนาโครงการนั้นยุ่งยากมากเพราะนอกจากจะต้องเดินเรื่องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยแล้ว ยังต้องมีการศึกษากฎระเบียบที่แยกย่อยต่างกันในแต่ละพื้นที่ด้วย ทำให้ในการพัฒนาโครงการแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการเกิดต้นทุนทั้งในแง่ของขั้นตอนเอกสารต่างๆและเวลาที่ต้องใช้ในการขออนุญาตที่นานอยู่เสมอ ฉะนั้นแล้วเราจึงมีข้อเสนอในที่ช่วยยกระดับขั้นตอนขออนุญาตที่จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรต่างๆลงโดยขั้นตอนการอนุญาตที่ดีนั้นจะต้องมีขั้นตอนที่ไม่มาก รวดร็ว มีคุณภาพในการบริการ อีกทั้งกฎระเบียบต่างๆต้องมีความชัดเจน คุ้มครองเอกชน และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย

ส่วนของภาคเอกชนนั้น จุดที่สำคัญจริงๆคือประเด็นเรื่องของการคุ้มครองเอกชนและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้จากประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้ประกอบการโดยเฉพาะในภาคอสังหาฯนั้น มีหลายกรณีที่ผู้ประกอบการแม้จะมีการขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตต่างๆอย่างถูกต้องแล้ว กลับต้องมาเจอปัญหาในภายหลัง ซึ่งจุดนี้สะท้อนให้เห็นว่า เอกชนยังขาดความปลอดภัยและการคุ้มครองจากการดำเนินการอย่างถูกต้องในการขออนุญาตต่างๆ ส่งผลให้ในหลายๆโครงการผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหายุ่งยากต่างๆที่ตามมาในภายหลัง ฉะนั้นแล้ว การที่เอกชนได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และชัดเจนจากระบบการขออนุญาตจากทางราชการจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความไม่แน่นอนและปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง การลงทุนต่างๆก็จะเกิดได้ง่ายและมีต้นทุนที่ต่ำลง

สำหรับประเด็นเรื่องข้อมูลนั้น เนื่องจากว่ากิจกรรมสำคัญของผู้ประกอบการอสังหาฯ คือเรื่องของการซื้อและโอนที่ดินเพื่อนำไปพัฒนาโครงการ หลายครั้งที่การซื้อที่ดินบางแปลงเกิดปัญหาในแง่ของข้อพิพาทต่างๆและการไม่ทราบรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ ส่งผลให้ในหลายๆโครงการเกิดข้อพิพาทขึ้นแม้ตัวโครงการจะเสร็จและเริ่มโอนแล้ว การที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตมีความชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเตรียมการได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทต่างๆที่จะตามมาภายหลังได้

โดยสรุปแล้ว ภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและระเบียบต่างๆในการขออนุญาตที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป และมีความตั้งใจดีที่จะปรับปรุงระบบงานเหล่านี้ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ในส่วนของภาคเอกชนนั้น จุดสำคัญที่อยากให้ภาครัฐนำไปปรับปรุงก็คือเรื่องการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับภาคเอกชน และความครบถ้วนและเข้าถึงง่ายของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและจบปัญหาอันเนื่องมาจากขั้นตอนต่างๆที่ไม่แน่นอนและก่อความยุ่งยากในภายหลัง รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง