You can compare up to 3 projects

Articles

ความนิยมชมชอบ

Views

10 พ.ค. 2561

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ชื่อ Popular: The Power of Likability in a Status-Obsessed Worldเขียนโดย Mitch Prinstein ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังในสหรัฐฯ หนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Popular หรือการเป็นที่นิยมชมชอบโดยทั่วไปแล้วเวลาเราพูดถึงความนิยมชมชอบนั้น คนทั่วไปมักคิดถึงการที่ใครสักคนนั้นดัง มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมในคนหมู่มาก แต่หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเอางานวิจัยของผู้คนที่ใช้ให้เห็นถึงบทบาทของความนิยมต่อพัฒนาการและความสำเร็จในชีวิต Prinstein เองได้แบ่งเอาความนิยมออกมาเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ความนิยมอันเนื่องมาจากสถานะ (Status) และการเป็นบุคคลที่น่าชื่นชอบ (Likability)

หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามง่ายๆว่า การที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความนิยมชมชอบเป็นทุนเดิมหรือไม่ หรือการเป็นคนดังที่เป็นที่นิยมในคนหมู่มากนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่หนังสือเล่มนี้เท้าความไปถึงที่มีของพฤติกรรมและทัศนคติอันเนื่องมาจากเรื่องของความนิยมชมชอบว่ามีที่มาจากประสบการณ์ของเราในช่วงกำลังโตคือ เริ่มเรียนมัธยม โดยในช่วงเราจะมีประสบการณ์กับความนิยม 2 รูปแบบคือ การเป็นคนดัง เป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก โดยการเป็นคนดังที่เป็นที่นิยมนั้นมักจะตามมากับการมีสถานะทางสังคมบางอย่างเช่น การเป็นนักกีฬา เป็นนักร้องนักดนตรี หน้าตาดีเป็นต้น ขณะที่การเป็นบุคคลที่น่าชื่นชอบหรือ Likability นั้น เป็นเรื่องในเชิงพฤติกรรม เนื่องจากบุคลิกหรือลักษณะนิสัยบางอย่างที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกชื่นชอบเรา น่าคบหา มีสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าชื่นชม

ในทางปฏิบัตินั้นการเป็นที่นิยมของคนรอบข้างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานไม่น้อยไปกว่าความรู้ความสามารถหรือทัศนคติในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากคนที่มีความนิยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะเป็นที่รู้จักหรือชื่นชอบของคนกลุ่มใหญ่ การจะพูด การสื่อสาร ขอความร่วมมือในการทำงานย่อมเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าและได้รับการยอมรับมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับของสังคมวงกว้าง โอกาสที่จะผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายย่อมมีสูงกว่า

อย่างไรก็ตามในระยะยาวเราจำเป็นที่จะต้องสร้างบุคลิกของการเป็นที่ชื่นชอบหรือ Likability ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสถานะทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ผันแปรได้ตลอด เป็นความนิยมที่ต้องพึ่งพาสังคมมากกว่าการสร้างคุณค่าที่ดีในตัวเอง โดย Likability นั้นเป็นสิ่งที่เป็นของเฉพาะตัวที่เกิดจากพฤติกรรมของเราซึ่งเป็นที่ชื่นชอบหรือน่าเข้าหาด้วยในสายตาของผู้คน ในหนังสือเล่มนี้ Prinsteinก็กล่าวไว้ว่าในยุคที่ Social Media เฟื่องฟูมาก ผู้คนสมัยนี้กลับติดอยู่กับวิธีคิดของเด็กที่กำลังโตซึ่งแสวงหาการยอมรับจากภายนอกด้วยการไขว่คว้าสถานะทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับของคนในวงกว้าง ซึ่งนั่นจะส่งผลไปถึงวิธีคิดในการทำงาน การเข้าสังคม ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไปจนถึงแม้แต่เรื่องสุขภาพด้วย

โดยสรุปแล้วการเป็นคนที่ได้รับความนิยมหรือเป็นคนดังในวงกว้างนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีข้อได้เปรียบในแง่ของการเข้าถึงคนหมู่มากได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามในระยะยาวเราควรเสริมความนิยมชมชอบในด้านของการเป็นบุคคลที่น่าชื่นชอบหรือ Likability เสริมกับความดังอันเนื่องมาจาก Status ด้วยเพราะการมี Likability ผู้คนรอบข้างจะรู้สึกสบายใจและอยากเข้าหาเราเพราะเรามีสิ่งที่น่าสนใจในตัวเอง การยึดติดกับ Status ที่ไม่มีความคงทนถาวรจะทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังเมื่อพบว่าตัวเองไม่ได้ดังหรือเป็นที่นิยมแบบแต่ก่อนหากมีคนมาแทนที่และนั่นจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระยะยาวด้วย

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง