You can compare up to 3 projects

Articles

โครงการบ้านล้านหลัง เพิ่มวงเงิน เป็น 1.5 ลบ.

Views

เป็นข่าวดีของหลายๆ คน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ครม. มีมติขยายวงเงินกู้บ้านจากเดิม 1.2 ลบ. เพิ่มเป็น 1.5 ลบ. ในโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ธอส. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2566 หรือกรอบวงเงินของธนาคารเต็มก่อน เงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างไรและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเช็กได้ที่นี่

คุณสมบัติ- ประชาชนทั่วไป (กลุ่มผู้มีรายได้น้อย/ กลุ่มคนวัยทำงาน/ เริ่มต้นสร้างครอบครัว/ ผู้สูงอายุ)
- ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย
วงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน
วัตถุประสงค์ของวงเงินกู้- เพื่อซื้อบ้าน/ ทาวน์โฮม/ อาคารพาณิชย์/ คอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
(รวมถึงซื้อบ้านมือสองของ ธอส.)
- เพื่อปลูกสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
- เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อที่อยู่อาศัย
ระยะเวลาผ่อน- ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี
อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมเอกสารส่วนบุคคลเอกสารทางการเงิน (พนักงานประจำ)
- บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
- ใบรับรองเงินเดือน/ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารทางการเงิน (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)เอกสารหลักประกัน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
- รูปถ่ายกิจการ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาวางมัดจำ/ สัญญาเช่าซื้อ
การเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
- หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ
เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
- สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก./ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ ต่อเติม
- แบบแปลน
- ใบประมาณการปลูกสร้าง/ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
- อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณา

อัตราดอกเบี้ย
- 1.99% ต่อปี คงที่ 4 ปีแรก
- เงินงวดคงที่ 84 งวด 7 ปีแรก
- ผ่อนชำระได้นานเฉลี่ย 40 ปี

ค่าธรรมเนียม
- ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
- ฟรี ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

เช็กคุณสมบัติและเงื่อนไขให้พร้อม เตรียมพบกับโครงการเสนาราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 ลงทะเบียนบ้านล้านหลังซื้อโครงการเสนา แถมยังมีโปรพิเศษอีกเพียบ รอเลยเร็วๆ นี้... พลาดไม่ได้!


ที่มา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลื่อนลง