You can compare up to 3 projects

Articles

First Jobber เก็บความรู้การเงินอย่างไร

Views

ช่วงอายุต้นๆ ของการทำงาน หรือ First Jobber ควรมีความรู้การเงินอย่างไร ถึงจะรอดในยุคนี้
เพราะจาก Covid-19 ส่งผลกระทบวงกว้างและต่อเนื่อง ความรู้ทางการเงิน
จึงเป็นสิ่งที่ต้องเน้นในปีหน้ามากๆ เลยค่ะ

เลื่อนลง