The stories from SENA's member

เรามองหาคอนโดฯ ที่จะอยู่แล้วเดินทางได้สะดวก และต้องใกล้บ้านเดิม


คุณกาญจนา เจียมวงษา

NICHE Pride Taopoon – Interchange汇富豪苑

เรามองหาคอนโดฯ ที่จะอยู่แล้วเดินทางได้สะดวก และต้องใกล้บ้านเดิม ก็มาลงตัวที่นี่เพราะใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้วย เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็เชื่อถือแบรนด์ของเสนาอยู่แล้วเพราะมีชื่อเสียงมานาน

Scroll Down