You can compare up to 3 projects

News & Activity

Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand

Views

March 01, 2016

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล (Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand) ให้แก่ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ซึ่งได้รับรางวัลผู้ประกอบการเอเชียแปซิฟิคดีเด่น ประจำปี 2016 (APEA) ประเภท OUTSTANDING CATEGORY ในฐานะผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาที่น่าจับตามอง และเพียบพร้อมด้วยความมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์ความเติบโตทางธุรกิจที่ดี เยี่ยม งานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทและธุรกิจแขนง ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เมื่อเร็วๆ นี้

Scroll Down