Loading...
บ้านเพื่อการลงทุน
เลือกที่พักที่เข้ากับชีวิตประจำวันของตัวเองมากที่สุด เงื่อนไขของผมคือมีของกินอยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนไกล จากนั้นก็พิจารณาข้อเสนอและราคา
คุณศรุตตา สิงโตขำ