You can compare up to 3 projects

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน
1. ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก SENA Club และลูกค้า SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB
2. ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ SENA Club ผ่านเมนู “แนะนำเพื่อน” ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
3. ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก SENA Club หรือสมาชิก SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB ท่านอื่นมาก่อน
4. กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของเสนาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
5. ผู้แนะนำยินยอมในการให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของตนแก่ผู้ถูกแนะนำเพื่อใช้ในการยืนยันการรับเงื่อนไขการแนะนำเพื่อน
6. กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่แจ้งเข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันแล้วข้อมูลของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว
7. ทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยผู้แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เช็ค 20,000 บาท (ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%) หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 30 วัน หรือหากไม่ต้องการรับเป็นแคชเชียร์เช็ค ผู้แนะนำสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ ต้องกรอกแบบฟอร์ม ณ วันที่ผู้ถูกแนะนำจองซื้อเท่านั้น
8. หากผู้ถูกแนะนำมีการโอนสิทธิ์หรือยกเลิกการจองซื้อ ผู้แนะนำจะถูกตัดสิทธิ์ค่าแนะนำทันที ยกเว้นการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ในเครือญาติ ที่สามารถพิสูจน์ความเป็นเครือญาติได้
9. ในกรณีที่ผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ ต้องการมอบค่าแนะนำให้อีกฝ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์ม ยินยอมให้สิทธิ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแจ้งฝ่ายขายในวันที่ผู้ถูกแนะนำทำการจองซื้อ
10. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
** ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

เลื่อนลง