You can compare up to 3 projects

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ค่าแนะนำนอก
• ผู้ซื้อต้องไม่เคยเยี่ยมโครงการ เสนา คิทท์ เทพารักษ์ บางบ่อ 2
• ผู้แนะนำนอก จะได้ค่าแนะนำมูลค่า 3,000 บาท หลังจากผู้ถูกแนะ นำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 45 วัน หลังจากทำสัญญาซื้อขาย
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้แนะนำจะต้องแจ้งข้อมูลผู้ถูกแนะนำ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร ให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทราบ ผ่านทาง Line Official Account โดยพิมพ์ว่า “แนะนำ” และตามด้วย
1) รายละเอียดผู้แนะนำ ชื่อ เบอร์ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
2) รายละเอียดผู้ถูกแนะนำ ชื่อ เบอร์ที่ติดต่อได้ (เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบข้อมูล)

เลื่อนลง