You can compare up to 3 projects

News & Activity

เสนา รับรางวัลจาก พม. เน้นย้ำหลักธรรมมาภิบาล “ปฏิบัติเสมอภาคทุกเพศ”

Views

เมื่อ 2 มี.ค. คุณวรรณิภา วุฒิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านการ “ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหวางเพศ” จากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล โดยมีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

เลื่อนลง