You can compare up to 3 projects

News & Activity

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Views

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.250063 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.078426 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.171637 บาท

เลื่อนลง