You can compare up to 3 projects

News & Activity

SENA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Views

30 เม.ย. 2562

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลัง ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.160553 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.109757 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปี อัตราหุ้นละ 0.270310 บาท

เลื่อนลง