You can compare up to 3 projects


  • แบบสำรวจความพึงพอใจ 1 ปี หลังโอนกรรมสิทธิ์


    โครงการ นิช โมโน เจริญนคร    เนื่องด้วยทางบริษัทฯเสนา-ฮันคิว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้จัดทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ​ ​
เลื่อนลง