You can compare up to 3 projects

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

Views

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวไกล ทางบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน โดยเฉพาะการป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับอันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

คำนิยามศัพท์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6)
“มาตรการ” หมายความว่า มาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท

เลื่อนลง