You can compare up to 3 projects

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน บุคคลที่เคยเป็นพนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้างทดลองงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างทดลองงานได้ให้ข้อมูลไว้

Views

        บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน บุคคลที่เคยเป็นพนักงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้างทดลองงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างทดลองงานได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้
 
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างทดลองงาน พนักงาน บุคคลที่เคยเป็นพนักงานของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

ข้อที่
วัตถุประสงค์
ฐานทางกฎหมาย
1.1
เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในการจ้างงาน การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน สัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาสำหรับพนักงาน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวด้วย
 
          ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ รวมไปถึงการดำเนินการเพื่อ
 

 • การติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างทดลองงานและพนักงาน
 • การติดต่อประสานงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า บริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใด ในฐานะผู้แทนของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงการทำสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ การมอบหรือรับมอบอำนาจ ตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เสวนาวิชาการ หรือการบรรยายแก่บุคคลภายนอกในนาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • การบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามนโยบายของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การรักษาพยาบาล ประกันชีวิต การหักและนำส่งภาษี การให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญากู้ยืม เป็นต้น
 • การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่น การแต่งตั้ง การโยกย้ายงาน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลความสามารถ (Competency) การขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมถึงการบริหารงานด้านบุคคลอื่น ๆ ตามนโยบายของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและลูกจ้างทดลองงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การทำบัตรพนักงาน การตรวจสอบเวลาเข้างาน การบริหารจัดการวันหยุดพักผ่อนประจำปี ลากิจ หรือลาป่วย เป็นต้น
 • การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว (Secondment) การโอนย้าย (Transfer) การช่วยปฏิบัติงาน (Assignment) หรือประกอบการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงการมอบ และ/หรือ รับมอบฉันทะจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การติดต่อกับหน่วยงานราชการ คู่ค้า ลูกค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • การฝึกอบรม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ การจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (Sharing) ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและนโยบายของกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การออกใบรับรองความรู้ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การรวบรวมใบรับรอง (Certificate) ของพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจสอบจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรมและใบอนุญาตต่าง ๆ จำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน เช่น Safety Training Certification เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการจัดทำประวัติการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
 • 7การบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของท่าน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย (การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง) การทำประกันสุขภาพ การประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ (Fitness to Work) การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ (Health Surveillance) และการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรายงาน การสอบสวน การวิเคราะห์หาสาเหตุหรือพัฒนาการบริหารจัดการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) และกำหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกันอุบัติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การพิจารณาคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ การปฏิบัติงานในทะเล รวมถึงการขออนุมัติหรือขออนุญาตปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่แท่น PRP-ERP เป็นต้น
 • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร การตรวจสอบการดำเนินการใดที่อาจขัดต่อระเบียบภายในองค์กร รวมถึงการตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงาน ตลอดจนการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด และการตรวจสอบการดำเนินของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โดยผู้ตรวจสอบภายนอก
 • เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ให้บริการ เช่น การให้บริการ F&A SSC และ COE Finance ระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
 • เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เช่น การลาออก การเลิกจ้าง เกษียณอายุ เกษียณอายุก่อนกำหนด การขอออกจากงานตามโครงการร่วมใจจากองค์กร เสียชีวิต การจ่ายเงินค่าชดเชย การจัดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานจากการพ้นสภาพด้วยการเกษียณอายุ หรือ การขอออกจากงานตามโครงการร่วมใจจากองค์กร และรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ภายในของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การขออนุมัติ การขอเบิกจ่ายเงิน การขอใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นต้น
 • การจัดให้มี หรือใช้งานระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล การรายงานข้อมูล และการรับรายงาน ในระบบการรายงานตามกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ
 • การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงเชิงพาณิชย์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา การจัดทำหน้าประกาศเชิญชวนหรือการจัดทำหนังสือเชิญเสนอราคา การจัดทำรายการกลาง การจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง และการจัดทำเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวมทั้งการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับ การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงพาณิชย์ การออกหนังสือรับรองผลงาน จนแล้วเสร็จ
 • การสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ซึ่ง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดให้มีขึ้น สำหรับลูกจ้างทดลองงาน และหรือพนักงาน เช่น โครงการสุขใจดี และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
 • บริหารจัดการข้อมูลรายชื่อพนักงานเจ้าของโครงการ และสมาชิกโครงการคุณภาพเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน (PIC Project) ในการประสานงานติดต่อให้คำปรึกษาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง การจัดทำประวัติผลงานโครงการคุณภาพ การขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมประกวดงานมหกรรมคุณภาพระดับนานาชาติ รวมทั้งการประสานงานอื่น ๆ ให้โครงการประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

1.2
เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร รวมถึงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ การร่วมการแจกรางวัล

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

1.3
เพื่อการจัดกิจกรรม การอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน เช่น การปฐมนิเทศเมื่อเข้าทำงานและปัจฉิมนิเทศเมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น และการจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกในครอบครัวพนักงาน และหรือลูกจ้างทดลองงาน รวมถึงการจัดทำประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.4
เพื่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มอบให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน และหรือลูกจ้างทดลองงาน รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์ของลูกจ้างทดลองงานและพนักงาน เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การจัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5
เพื่อการตรวจสอบ และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6
เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.7
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามสัญญาจ้างระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือ การโอนสัญญาจ้างงาน ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.8
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การขอสติกเกอร์ ติดรถยนต์ การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือสาขาของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.9
เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ภาพการจัดงานกิจกรรม งานอบรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมในพื้นที่ หรือร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดย เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงานและภาพบรรยากาศเพื่อจัดทำสื่อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รายงานประจำปี สื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.10
เพื่อประกอบการติดต่อสื่อสาร และการบริการจัดการด้านสิทธิประโยชน์ หรือ บริการต่าง ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับเมื่อครบเกษียณอายุ หรือขอออกจากงานตามโครงการร่วมใจจากองค์กร
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.11
เพื่อประกอบการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น กรณี เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.12
เพื่อการบริหารจัดการตามความเหมาะสมในการเตรียมการเดินทาง การจัดสรรน้ำหนัก และพื้นที่ในการโดยสารทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.13
เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (หากมี)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.14
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.15
เพื่อการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.16
เพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.17
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.18
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การหักจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การป้องกันและปราบปราบการทุจริต เป็นต้น และรวมทั้งการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.19
เพื่อประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมีการบาดเจ็บของท่านหรือของบุคคลอื่น
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล
(Vital Interests)

 

     ในบางกรณีเราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ซึ่งพนักงาน และหรือลูกจ้างทดลองงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

ข้อที่
วัตถุประสงค์
ฐานทางกฎหมาย
1.20
เพื่อการเตรียมงาน การอำนวยความสะดวก รวมถึงการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน และหรือลูกจ้างทดลองงาน เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.21
เพื่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มอบให้กับสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างทดลองงานและพนักงาน เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การจัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.22
เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่พนักงาน และหรือลูกจ้างทดลองงาน ให้ทราบ เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.23
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือสาขาของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.24
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.25
เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.26
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.27
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation
1.28
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation

 
          เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างทดลองงาน พนักงาน บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างทดลองงานหรือพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นอ้างอิง ซึ่งลูกจ้างทดลองงานและพนักงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้) และในกรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างทดลองงานหรือพนักงานของเราและได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นอ้างอิงแก่เรานั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)
 
          ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือไม่สามารถบริหารจัดการสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานได้ หรืออาจมีผลต่อการได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
โดยทั่วไปแล้ว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น

 • • บุคคลอ้างอิงหรือสมาชิกครอบครัวที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในภายหลัง
 • • สถานพยาบาล เมื่อท่านทำการตรวจสุขภาพหรือเข้ารับการรักษา
 • • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement System : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
 • • บริษัทประกัน หรือ บริษัทนายหน้าและที่ปรึกษาด้านการประกันภัยครบวงจร (Broker)
 • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฌาปนกิจสงค์เคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) สัญชาติ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) บัญชีไลน์ (LINE ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
(3) ข้อมูลสถานะทางครอบครัว เช่น สถานภาพสมรส จำนวนบุตร
(4) ข้อมูลเพื่อการทำประกันภัย เช่น การทำประกันสุขภาพ การทำประกันชีวิต เป็นต้น
(5) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน โบนัส สถานะทางการเงิน
(6) ข้อมูลการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าเวร ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก ค่าพื้นที่เสี่ยงภัย ค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกเงินยืมทดรอง เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเบิกสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ
(7) ข้อมูลการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
(8)ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง การลงทะเบียน การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ หรือการ Live หรือสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ข้อมูลความสนใจและความคาดหวังในการเข้าร่วมงาน
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงานของท่าน เช่น รหัสพนักงาน ระดับ กลุ่มระดับงาน ผลประเมิน อายุงานในระดับ อายุงานในกลุ่มระดับงาน อายุงานในหน่วยงาน อายุงานใน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ข้อมูลใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั่วโมงการทำงาน หน่วยงานที่ประจำอยู่ สถิติการลางาน ประวัติการทำงาน เงินเดือน โบนัส ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา สาเหตุการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
(10) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถพิเศษ และความชำนาญ เช่น ข้อมูลคะแนนและผลการทำแบบทดสอบ วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการเข้าฝึกอบรม ประวัติการเป็นวิทยากรและหัวข้อที่สอน
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ระบบ Coach, ESS, LMS, TMS, SAP, E-library ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application เป็นต้น
(12) ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสบุตร บุตรบุญธรรม พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย สัญชาติ ประวัติการทำงาน เป็นต้น
(13) ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะบุคคล เช่น ขนาดเสื้อ รอบอก ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้อมูลการลดหย่อนภาษี ประวัติการเกณฑ์ทหาร E-signature ลายมือชื่อ
(14) ข้อมูลการเป็นสมาชิกชมรมสโมสรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
(15) ข้อมูลการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
(16) ข้อมูลการร้องเรียน การสืบสวน สอบสวน และการลงโทษ รวมถึงข้อกล่าวหาของการกระทำความผิด
(17) คำนำหน้าชื่อ ได้แก่ ฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่งเกียรติยศ ตำแหน่งทางราชการ หรือตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
(18) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(19) ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์
(20) ข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือข้อมูลทรัพย์สินที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์จัดหาให้สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
(21) ข้อมูลสถานะการเป็นบุคคลล้มละลาย
(22) ข้อมูลตามแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม รปภ.1
(23) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เช่น ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
โดยทั่วไป เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ใด เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้
(1) ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำตัว หมู่เลือด รายงานการตรวจสุขภาพ รายงานตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย ข้อมูลสุขภาพของครอบครัว ข้อมูลทางทันตกรรม รายงานผลตรวจสุขภาพ ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา ข้อมูลการใช้ยาเฉพาะโรค
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ
(3) ข้อมูลศาสนา
(4) ข้อมูลเชื้อชาติ
(5) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
(6) ข้อมูลผลการทดสอบยาเสพติด
(7) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ, ระบบการจดจำเสียง (Voice Recognition) และข้อมูลพันธุกรรม (Genetic Sequence)
(8) ข้อมูลสถานะความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
(9) ข้อมูลสถานะการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(10) ข้อมูลการแพ้อาหาร
 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ ตามระยะเวลาที่ท่านยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 
4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทในกลุ่มของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวุฒิสภา กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
4.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
4.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบองค์กรอิสระ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ปรึกษาใด ๆ ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล ผู้ทำสื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดกิจกรรม สถาบันฝึกอบรม บริษัทฝึกอบรม บริษัทรับจ้างดำเนินการจัดงาน (Organizer) รวมถึงวิทยากร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น
4.5 บริษัทคู่ธุรกิจ คู่ค้า สถาบันการเงิน และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สามารถดำเนินธุรกิจ และการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หรือให้บริการแก่พนักงาน หรือดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ได้
4.6 ผู้รับประกัน หรือ บริษัทนายหน้าและที่ปรึกษาด้านการประกันภัยครบวงจร (Broker) สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น
4.7 บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
4.8 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามสัญญาจ้างระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนพนักงาน เป็นต้น
4.9 สถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน และศึกษาต่อตามโครงการพนักงานทุนของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4.10 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement System : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
4.12 สื่อมวลชนในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร
4.13 บุคคลทั่วไปในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร
 
5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย เนื่องจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น ในบางกรณีเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับท่านนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างทดลองงานของเราให้กับบริษัทเหล่านั้นประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา เช่น เพื่อการติดต่อประสานงาน การเจรจาและทำสัญญาทางธุรกิจ หรือเพื่อการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว (Secondment) การโอนย้าย (Transfer) การช่วยปฏิบัติงาน (Assignment) การร่วมเป็นวิทยากร หรือเข้าอบรมในสถาบันต่างประเทศ หรือประกอบการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างทดลองงาน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อการจัดการด้านสิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์อื่น ๆ ของท่านเอง หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่นในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนดในข้อ 8. หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้
6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.[แนบ Link Privacy Notice PTT PDPA Portal] และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

 
8. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642

 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642
อีเมล: info@sena.co.th

เลื่อนลง