You can compare up to 3 projects

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

Views

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เสนาดีเวลลอปเม้นท์”) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

1.1.1 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และสำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประกอบการจัดทำงานสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญารักษาความลับ MOU Research agreement และสำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าเสนอราคา การประกาศผลผู้ชนะ และการเข้าทำสัญญากับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.1.2 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการซื้อหรือรับแบบประมูล การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา ต่อรองราคา การพิจารณา การประกาศผลผู้ชนะ การเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
1.1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบสัญญาโดยหน่วยงานรัฐ
1.1.4 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อยื่นเป็นหลักฐานแก่กรมสรรพากร
1.1.5 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำเชื้อเพลิง
1.1.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานในสภาพที่อับอากาศ
1.1.7 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในที่ดิน
1.1.8 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
1.1.9 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการพิจารณาตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.1.10 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึง การติดต่อกับหน่วยงานราชการ คู่ค้า ลูกค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ
1.1.11 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.2 เพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับคู่ค้า ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1.2.1 เพื่อการพิจารณาและลงนามในสัญญาทางการค้า และเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏตามสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
1.2.2 เพื่อการลงทะเบียนคู่ค้าในระบบคู่ค้าออนไลน์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.2.3 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าให้เป็นไปตามที่แต่ละส่วนงานกำหนด
1.2.4 เพื่อการตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.2.5 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
1.2.6 เพื่อการติดต่อประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าและ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.2.7 เพื่อการอนุญาตเข้าพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานประกอบการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคู่ค้า
1.2.8 เพื่อการอนุญาตและการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคู่ค้า
1.2.9 เพื่อการบริหารและกำกับดูแลบริษัทในเครือ
1.2.10 เพื่อการเข้าทำและเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการ F&A SSC และ COE Finance ระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
1.2.11 เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1.2.12 เพื่อการสมัครใช้บริการ ดำเนินเรื่องกับหน่วยงานภายนอก
1.2.13 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตาม
1.2.14 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล การรายงานข้อมูล และการรับรายงาน ในระบบการรายงานด้าน QSHE
1.2.15 เพื่อการเข้าทำและเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงเพื่อการจำเป็นในการประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญากู้ยืม สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ ISDA Master Agreement สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.2.16 เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญารักษาความลับ และ MOU Research Agreement
1.2.17 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.3 เพื่อการดำเนินการและบริหารงานภายในของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

1.3.1 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้อง การต่อสู้สิทธิเรียกร้อง และการดำเนินคดีตามกฎหมายตลอดจนการดำเนินการเพื่อการบังคับคดีตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
1.3.2 เพื่อตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความโปร่งใส ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
1.3.3 เพื่อการบริหารจัดการสัญญารวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ Contract Monitoring
1.3.4 เพื่อการดำเนินการทางบัญชี ระเบียบการเบิกจ่ายภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางธุรกิจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.5 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.6 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลของบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป
1.3.7 เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร ตลอดจนอ้างอิงในกรณีต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการติดต่อประสานงานนอกเหนือจากในเรื่องการดำเนินธุรกิจระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.3.8 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน หรืออำนาจในการดำเนินการ
1.3.9 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.10 เพื่อการขออนุมัติหรือขออนุญาตปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานที่แท่น PRP-ERP
1.3.11 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในทะเล โดยการใช้ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อยืนยันว่ามีสุขภาพดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในทะเลได้ (Fit for Duty Offshore)
1.3.12 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมีการบาดเจ็บ
1.3.13 เพื่อการจัดสรรน้ำหนัก และพื้นที่ในการโดยสารทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
1.3.14 เพื่อการตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรม Safety Training Certification ว่ามีความครบถ้วนและไม่หมดอายุ
1.3.15 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เป็นต้น
1.3.16 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.4 วัตถุประสงค์อื่น ๆ

1.4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ
1.4.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.4.3 เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
1.4.4 เพื่อการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่คู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.4.5 เพื่อการพิจารณาเสนอแต่งตั้งตำแหน่งที่เหมาะสมแก่ท่านในอนาคต
1.4.6 เพื่อการซื้อหรือขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การซื้อ-ขายผ่าน Platform ต่าง ๆ บน Application ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ใช้งาน หรือเป็นเจ้าของอยู่ เป็นต้น
1.4.7 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญากับคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีไลน์ (LINE ID)
(ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
(ง) ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลผลงาน และเกียรติประวัติ
(จ) ข้อมูลบริษัทที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา
(ฉ) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน
(ช) [โปรดระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม (ถ้ามี)]


2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

(ก) ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลทางทันตกรรม, รายงานผลตรวจสุขภาพ, ประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา, ข้อมูลการใช้ยาเฉพาะโรค
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ
(ค) ข้อมูลศาสนา
(ง) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ และระบบการจดจำเสียง (Voice Recognition)
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
(ฉ) [โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม (ถ้ามี)]
ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น กล่าวคือ
- หน่วยงานราชการ
- แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์กรมสรรพากร เว็บไซต์อื่น ๆ หรือข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
- [โปรดระบุแหล่งที่มาของข้อมูล]


3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

4. การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในช่วยการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่หรือใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
4.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
4.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือพัสดุอุปกรณ์ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
4.5 บุคคลภายนอกตามที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับความยินยอมจากท่าน
4.6 ธนาคาร สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
4.7 ผู้รับประกันภัยสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ /บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
4.8 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนพนักงาน เป็นต้น
4.9 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement System : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.10 [โปรดระบุประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผยอื่น ๆ ถ้ามี]


5. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: [โปรดระบุสถานที่ติดต่อ]
เบอร์โทรศัพท์: [โปรดระบุ]
อีเมล: [โปรดระบุ]
[ช่องทางอื่น ๆ โปรดระบุ]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: [โปรดระบุสถานที่ติดต่อ]
เบอร์โทรศัพท์: [โปรดระบุ]
อีเมล: [โปรดระบุ]
[ช่องทางอื่น ๆ โปรดระบุ]6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ดังนี้

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้
6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากแบบแจ้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะแจ้งให้ท่านทราบโดย [โปรดระบุช่องทางการแจ้ง]
6.9 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้[ประกาศ ณ วันที่ DD/MM/YYYY]

เลื่อนลง