You can compare up to 3 projects

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

Views

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“เสนาดีเวลลอปเม้นท์”) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1.1 เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเข้าร่วมโครงการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์หรือที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนและการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • 1.2 เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และพันธมิตรทางธุรกิจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์รวมถึงการเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลภายในและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.3 เพื่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรม การตอบคำถามลุ้นรางวัล กิจกรรมการตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ โครงการต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น
 • 1.4 เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.5 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การตรวจเงินแผ่นดิน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
 • 1.6 เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้อง รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
 • 1.7 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
 • 1.8 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • 1.9 เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • 1.10 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรืออาคาร สถานที่ และสถานีบริการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • 1.11 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.12 เพื่อตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
 • 1.13 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม หรือโครงการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.14 เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 • 1.15 เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.16 เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อันเกี่ยวกับงานตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน
 • 1.17 เพื่อวิเคราะห์และบริหารชื่อเสียงของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 1.18 เพื่อการเข้าทำและเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
 • 1.20 เพื่อการทำหนังสือมอบอำนาจ
 • 1.21 เพื่อการสมัครใช้บริการกับทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 • 1.22 เพื่อการเข้าทำและเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืม
 • 1.23 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 1.24 เพื่อสนับสนุนและเป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร
 • 1.25 เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ และสื่อออนไลน์
 • 1.26 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล การรายงานข้อมูล และการรับรายงาน ในระบบการรายงานด้าน QSHE
 • 1.27 เพื่อดำเนินการทางการตลาด เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างนิสัยกับพฤติกรรม ความชอบ ความคิดของลูกค้า เพื่อนำไปทำการตลาดและการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing & Communication)
 • 1.28 เพื่อการขออนุมัติหรือขออนุญาตปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ๆ
 • 1.29 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมีการบาดเจ็บ
 • 1.30 เพื่อการจัดสรรน้ำหนักและพื้นที่ในการโดยสารทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
 • 1.31 เพื่อการตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรม Safety Training Certification ว่ามีความครบถ้วนและไม่หมดอายุ
 • 1.32 เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏตามสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แก่เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
 • 1.33 เพื่อการบริหารจัดการสัญญารวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ Contract Monitoring
 • 1.34 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
 • (ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • (ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • (ง) ข้อมูลการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • (จ) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
 • (ฉ) ข้อมูลการศึกษาและการอบรม เช่น การศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม
 • (ช) ข้อมูลบริษัทที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา
 • (ซ) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน
 • (ฌ) [โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม]

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

 • (ก) ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลทางทันตกรรม รายงานผลตรวจสุขภาพ ประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา ข้อมูลการใช้ยาเฉพาะโรค
 • (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ
 • (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
 • (ง) ข้อมูลเชื้อชาติ
 • (จ) ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
 • (ฉ) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ และระบบการจดจำเสียง (Voice Recognition)

ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น กล่าวคือ

 • – หน่วยงานราชการ
 • – แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ทั้งสื่อสาธารณะ และสื่อออนไลน์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์อื่น ๆ หรือข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม”)
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมเฉพาะกรณีเท่าที่จำเป็นและตามแนวทางที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในกรณีที่เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมสำหรับกิจกรรมใด เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ด้วย เว้นแต่เป็นกรณีขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยาว์ดังกล่าวสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

 

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • 4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
 • 4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมบังคับคดี เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อัยการสูงสุด เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การตรวจเงินแผ่นดิน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น
 • 4.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาการต่อสู้คดี ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น คู่ความในคดี หรือพยาน เป็นต้น
 • 4.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือพัสดุอุปกรณ์ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
 • 4.5 บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิ ดังนี้

 • 1. สิทธิ ได้รับการแจ้ง ให้ทราบ (Right to be informed)(มาตรา 23)
 • 2. สิทธิขอให้ ลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to erasure / Right to be forgotten ) (มาตรา 33)
 • 3. สิทธิในการ เพิกถอน ความยินยอม (Right to Withdraw Consent)(มาตรา 19)
 • 4. สิทธิ ขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Access)(มาตรา 30)
 • 5. สิทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)(มาตรา 34)
 • 6. สิทธิในการได้รับและ โอนถ่ายข้อมูล (Right to Data Portability)(มาตรา 28,31)
 • 7. สิทธิในการขอ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Rectification)(มาตรา 35)
 • 8. สิทธิ คัดค้าน การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)(มาตรา 32)
 • 9. สิทธิ ร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Complain) (มาตรา 73)

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการ ขอใช้สิทธิ ให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

6. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และเสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โดยเสนาดีเวลลอปเม้นท์จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้

 • 6.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
 • 6.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ช่วยให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้
 • 6.3 คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
 • 6.4 คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง
 • 6.5 คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  ในบางกรณี เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ด้วย เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจะส่งผลให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้
 • 6.6 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้
  ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์ ตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา โดยการกดที่ไอคอน “X” บนหน้าเว็บไซต์ (บริษัทอาจกำหนดไอคอนไว้ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย) จากนั้นจึงเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด” หรือ “ปิด” แล้ว คลิก “บันทึกและปิด” โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้อง refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำงาน
  นอกจากนี้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บ เบราเซอร์เอง หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ และสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานได เว็บไซต์ภายใต้บริษัท ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
  หากท่านไม่ต้องการให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลท่านในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  เบราว์เซอร์

  ลิงก์การตั้งค่าคุกกี้

  Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

  Google Chrome

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

  Firefox

  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

  Safari

  https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  Safari iOS

  https://support.apple.com/en-us/HT201265

  Android

  http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

   

 • 6.7 ระยะเวลาในการจัดเก็บ
  บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้
 • 6.8 การเปลี่ยนแปลงประกาศ
  เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไชต์ของบริษัท บริษัทอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านการประกาศทางหน้าเว็บไชต์

 

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • 7.1 แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อกระบวนการภายในองค์กร
  เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • 7.2 แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
  กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน
 • 7.3 มาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการนำมาใช้
  เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับสำนักงาน และโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สำนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องดูแล และพร้อมให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงและตรวจสอบ โดยผ่านมาตรฐานและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)
  • • กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูล เช่น การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • • มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่มีชั้นความลับเพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถถูกเปิดอ่านได้จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ
  • • กำหนดกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว สำนักงานจะรีบแจ้งท่านทราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง
  • • มีการอบรมพนักงานของสำนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  • • ทบทวนกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • • ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้มีความมั่นคงปลอดภัย
   และมีการปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันล่าสุดแล้ว (Update Patches)
   อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่า การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือแม้แต่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของท่านซึ่งติดมัลแวร์ มีความเสี่ยง และบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจถูกลักลอบเข้าถึง หรือถูกเปิดเผย หรือถูกโอนถ่ายออกไป และทำให้ท่านเกิดความเสียหายได้

 

8. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 8.1 บริษัทพาร์ทเนอร์ของบริษัท พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • 8.2 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น
 • 8.3 บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย เป็นต้น
 • 8.4 นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ/หรือ ผู้บริหารอาคารชุด หรือ ผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรร
 • 8.5 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

 

9. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัท

 • 9.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์
 • 9.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

 

10. วิธีการ ติดต่อเรา

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ช่องทางการติดต่อ: 1775, 0-2541-4642
อีเมล: pdpa@sena.co.th
เว็บไซต์: www.sena.co.th/contactus

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เสนาดีเวลลอปเม้นท์”) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

1.1.1 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และสำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประกอบการจัดทำงานสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญารักษาความลับ MOU Research agreement และสำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าเสนอราคา การประกาศผลผู้ชนะ และการเข้าทำสัญญากับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.1.2 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการซื้อหรือรับแบบประมูล การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา ต่อรองราคา การพิจารณา การประกาศผลผู้ชนะ การเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
1.1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบสัญญาโดยหน่วยงานรัฐ
1.1.4 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อยื่นเป็นหลักฐานแก่กรมสรรพากร
1.1.5 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำเชื้อเพลิง
1.1.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานในสภาพที่อับอากาศ
1.1.7 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในที่ดิน
1.1.8 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
1.1.9 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการพิจารณาตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.1.10 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึง การติดต่อกับหน่วยงานราชการ คู่ค้า ลูกค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ
1.1.11 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.2 เพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับคู่ค้า ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1.2.1 เพื่อการพิจารณาและลงนามในสัญญาทางการค้า และเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏตามสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ
1.2.2 เพื่อการลงทะเบียนคู่ค้าในระบบคู่ค้าออนไลน์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.2.3 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าให้เป็นไปตามที่แต่ละส่วนงานกำหนด
1.2.4 เพื่อการตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.2.5 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
1.2.6 เพื่อการติดต่อประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าและ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.2.7 เพื่อการอนุญาตเข้าพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานประกอบการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคู่ค้า
1.2.8 เพื่อการอนุญาตและการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคู่ค้า
1.2.9 เพื่อการบริหารและกำกับดูแลบริษัทในเครือ
1.2.10 เพื่อการเข้าทำและเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการ F&A SSC และ COE Finance ระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
1.2.11 เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1.2.12 เพื่อการสมัครใช้บริการ ดำเนินเรื่องกับหน่วยงานภายนอก
1.2.13 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตาม
1.2.14 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสิทธิและบทบาทหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล การรายงานข้อมูล และการรับรายงาน ในระบบการรายงานด้าน QSHE
1.2.15 เพื่อการเข้าทำและเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงเพื่อการจำเป็นในการประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญากู้ยืม สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ ISDA Master Agreement สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.2.16 เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญารักษาความลับ และ MOU Research Agreement
1.2.17 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.3 เพื่อการดำเนินการและบริหารงานภายในของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

1.3.1 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้อง การต่อสู้สิทธิเรียกร้อง และการดำเนินคดีตามกฎหมายตลอดจนการดำเนินการเพื่อการบังคับคดีตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
1.3.2 เพื่อตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความโปร่งใส ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
1.3.3 เพื่อการบริหารจัดการสัญญารวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ Contract Monitoring
1.3.4 เพื่อการดำเนินการทางบัญชี ระเบียบการเบิกจ่ายภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางธุรกิจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.5 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.6 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลของบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป
1.3.7 เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร ตลอดจนอ้างอิงในกรณีต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการติดต่อประสานงานนอกเหนือจากในเรื่องการดำเนินธุรกิจระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และคู่ค้า
1.3.8 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน หรืออำนาจในการดำเนินการ
1.3.9 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.3.10 เพื่อการขออนุมัติหรือขออนุญาตปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานที่แท่น PRP-ERP
1.3.11 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในทะเล โดยการใช้ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อยืนยันว่ามีสุขภาพดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในทะเลได้ (Fit for Duty Offshore)
1.3.12 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมีการบาดเจ็บ
1.3.13 เพื่อการจัดสรรน้ำหนัก และพื้นที่ในการโดยสารทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
1.3.14 เพื่อการตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรม Safety Training Certification ว่ามีความครบถ้วนและไม่หมดอายุ
1.3.15 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เป็นต้น
1.3.16 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]


1.4 วัตถุประสงค์อื่น ๆ

1.4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ
1.4.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.4.3 เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
1.4.4 เพื่อการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่คู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
1.4.5 เพื่อการพิจารณาเสนอแต่งตั้งตำแหน่งที่เหมาะสมแก่ท่านในอนาคต
1.4.6 เพื่อการซื้อหรือขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การซื้อ-ขายผ่าน Platform ต่าง ๆ บน Application ที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ใช้งาน หรือเป็นเจ้าของอยู่ เป็นต้น
1.4.7 [โปรดระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ถ้ามี)]
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญากับคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีไลน์ (LINE ID)
(ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
(ง) ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลผลงาน และเกียรติประวัติ
(จ) ข้อมูลบริษัทที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ของที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา
(ฉ) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน
(ช) [โปรดระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม (ถ้ามี)]


2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

(ก) ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลทางทันตกรรม, รายงานผลตรวจสุขภาพ, ประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา, ข้อมูลการใช้ยาเฉพาะโรค
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ
(ค) ข้อมูลศาสนา
(ง) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ และระบบการจดจำเสียง (Voice Recognition)
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
(ฉ) [โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม (ถ้ามี)]
ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น กล่าวคือ
- หน่วยงานราชการ
- แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์กรมสรรพากร เว็บไซต์อื่น ๆ หรือข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
- [โปรดระบุแหล่งที่มาของข้อมูล]


3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

4. การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในช่วยการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่หรือใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
4.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
4.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือพัสดุอุปกรณ์ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล
4.5 บุคคลภายนอกตามที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับความยินยอมจากท่าน
4.6 ธนาคาร สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
4.7 ผู้รับประกันภัยสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ /บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
4.8 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนพนักงาน เป็นต้น
4.9 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement System : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.10 [โปรดระบุประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผยอื่น ๆ ถ้ามี]


5. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: [โปรดระบุสถานที่ติดต่อ]
เบอร์โทรศัพท์: [โปรดระบุ]
อีเมล: [โปรดระบุ]
[ช่องทางอื่น ๆ โปรดระบุ]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: [โปรดระบุสถานที่ติดต่อ]
เบอร์โทรศัพท์: [โปรดระบุ]
อีเมล: [โปรดระบุ]
[ช่องทางอื่น ๆ โปรดระบุ]6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ดังนี้

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้
6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากแบบแจ้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะแจ้งให้ท่านทราบโดย [โปรดระบุช่องทางการแจ้ง]
6.9 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้[ประกาศ ณ วันที่ DD/MM/YYYY]

เลื่อนลง