Loading...

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหุ้นสำหรับ

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินการ 2559
2559
งบการเงิน
งบการเงิน
ไตรมาส 2 / 2560
2560
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
2559
SENA STOCK PRICE
SET INDEX