Loading...

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหุ้นสำหรับ

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ข่าวสารนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2560
2561
งบการเงิน
งบการเงิน
ไตรมาส 3/2562
2562
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
2561
SENA STOCK PRICE
SET INDEX