You can compare up to 3 projects

How to ดูแลตัวเองให้รอด โควิด-19

Views

19 มี.ค. 2563

How to ดูแลตัวเองให้รอด โควิด-19

• สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยขอบหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้ามากที่สุด
• รับประทานอาหารสะอาด ปรุงสุก งดของดิบ
• ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ
• ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือใบหน้าโดยไม่จำเป็น
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ เป็นต้น
• ดูแลร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• ติดตามข่าวและสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
• งดเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงสถานที่ๆ มีผู้คนแออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
• หากมีไข้ หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์
• กรณีตรวจพบการติดเชื้อ แจ้งประวัติการเดินทาง และให้แจ้งผู้บังคับบัญชา และฝ่าย HR ทราบ เพื่อขออนุมัติใช้สิทธิลาป่วย ในการพักรักษาตัวจนกว่าจะหาย หรือจนกว่าแพทย์จะระบุว่าไม่มีความเสี่ยง

เลื่อนลง