You can compare up to 3 projects

SENA Ville Lamlukka - Klong 6

เลื่อนลง
Favourite

Register to receive a special discount of 10,000 baht *
Call Center 1775 กด 20 | Line @senavillekhlong6

  • ex. name@example.com
  • ex. 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานเลขที่ 448ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 1,446,152,603 บาท ทุนชำระแล้ว 1,420,885,114บาท กรรมการผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ เสนา วิลล์ ลำลูกกา – คลอง 6 ที่ตั้งโครงการ ซอยบึงคำพร้อย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโฉนดที่ดินแปลงจำหน่ายเลขที่ 153132-153290 โฉนดที่ดินแปลงสาธารณูปโภค เลขที่ 146616,153291-153297 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีรวมเนื้อที่ประมาณ 32-0-85 ไร่หนังสือโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินเลขที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2562คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562(บางส่วน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
โปร เสนาผ่อนให้ ช่วยวิกฤตโควิด ผ่อนธนาคาร 0 บาท* รับ Cash Back สูงสุด 300,000 บาท
ผ่อนธนาคาร 0 บาท
1) เสนาฯจ่าย เงินต้น พร้อมดอกเบี้ย ให้ลูกค้า ด้วยเช็คล่วงหน้า
2) เช็คล่วงหน้า สั่งจ่ายให้กับธนาคารที่ลูกค้าทำสัญญาเงินกู้เท่านั้น
3) จำนวนเงิน ในแต่ละงวด สั่งจ่ายตามงวดสัญญาเงินกู้ ที่เป็นหลักประกัน ไม่รวม สัญญาส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือ ตกแต่ง
4) ลูกค้าจะได้รับเช็ค 15 วัน หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์
5) เสนาฯ ช่วยผ่อน ตามงวด ที่ธนาคารกำหนดในสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่เดือนแรก จนสิ้นสุดเดือน กันยายน 2563
6) ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีระยะการกู้ต่ำกว่า 30 ปี ให้ใช้เกณฑ์คำนวน 30 ปี
7) กรณีระยะเวลาการกู้เกิน 30 ปี ให้ใช้เกณฑ์ผ่อน ตามสัญญากู้จริง
8) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน เดือน สิงหาคม 2563

*คืน 3 แสนบาท แปลง A002 มูลค่า 5.91 ลบ โดยให้เป็น Gift Voucher เซ็นทรัล หรือเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SENA Ville Lamlukka - Klong 6 | 1775#20

Soi Bueng Kham Phroi Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani

DOWNLOAD MAP GET DIRECTION
Scroll Down