โครงสร้างองค์กร

เสนา ภูมิใจในการเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ

 

เสนาเห็นความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

 

โครงสร้างองค์กร

 
 
ข้อบังคับบริษัทฯ

กฎข้อบังคับของ                 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์                
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

เอกสารข้อบังคับบริษัทฯ

พันธมิตร

 

SENA & HANKYU

SENA - HANKYU JVA Develops High-End flagship project with highest value

 

SENA & B.GRIMM

Joint ventrure for Solar Farm business

 

SENA & First Solar

Exclusive Agreement for solar Panel supply.

 

ENA & AIRA Capital & Sangfah Construction

Joint venture for CBD Real Estate Development.

 

SENA & HANKYU

SENA - HANKYU JVA Develops High-End flagship project with highest value

 

SENA & B.GRIMM

Joint ventrure for Solar Farm business

 

SENA & First Solar

Exclusive Agreement for solar Panel supply.

 

ENA & AIRA Capital & Sangfah Construction

Joint venture for CBD Real Estate Development.