แจ้งบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
แจ้งมติBOD 1/2567การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทย่อย การเลิกบริษัทย่อย การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อนุมัติ EJIP1/2567 และกำหนดการประชุม AGM 2567 (แก้ไข2)
แจ้งมติBOD 1/2567 การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทย่อย การเลิกบริษัทย่อย การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อนุมัติ EJIP1/2567 และกำหนดการประชุม AGM 2567 (แก้ไข)
แจ้งมติBOD 1/2567 การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทย่อย การเลิกบริษัทย่อย การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อนุมัติ EJIP 1/2567 และกำหนดการประชุม AGM 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SENA-W1
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SENA-W
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SENA-W1
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENA-W1 (F53-5)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน)
กำหนดการใช้สิทธิของ SENA-W1
แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2567
14 พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2566
10 พ.ย. 2566
การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
7 พ.ค. 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
24 เม.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
16 เม.ย. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
24 มี.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
23 มี.ค. 2563
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3 มี.ค. 2563
การจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
2 ธ.ค. 2562
การกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563
2 ต.ค. 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 รวมถึงส่งคําถามล่วงหน้าก่อน การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2 ก.ย. 2562
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท
15 ส.ค. 2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
25 มิ.ย. 2562
แจ้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)และการไม่ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิSENA-WE SENA-WF SENA-WG SENA-WH SE
22 พ.ค. 2562
การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
16 พ.ค. 2562
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
15 พ.ค. 2562
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
9 พ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
29 เม.ย. 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3 เม.ย. 2562
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และบริษัทย่อยทางอ้อม
26 มี.ค. 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.พ. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
13 ก.พ. 2562
การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
16 มี.ค. 2562
แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นสามัญและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
6 ธ.ค. 2561
การกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562
30 พ.ย. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
30 พ.ย. 2561
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท พราว วานิจ จำกัด
27 พ.ย. 2561
การเข้าร่วมลงทุนและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
17 ต.ค. 2561
การเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
8 ต.ค. 2561
การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
2 ต.ค. 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
18 ก.ย. 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
27 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
11 เม.ย. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
11 เม.ย. 2561
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 มี.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
9 มี.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
5 มี.ค. 2561
แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
27 ก.พ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
30 ม.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
30 ม.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มกราคม 2561
30 ม.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENA-WC (F53-5)
18 ธ.ค. 2560
แจ้งการกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561
1 ธ.ค. 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
26 ก.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
18 ก.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5-2560
18 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มิ.ย. 2560
15 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
8 ธ.ค. 2559
การกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2560
6 ธ.ค. 2559
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560, การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6 ธ.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
6 ธ.ค. 2559
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
19 พ.ย. 2559
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 พ.ย. 2559
หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กันยายน 2559
14 พ.ย. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)2
14 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
1 ก.พ. 2559
หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
27 ม.ค. 2559
หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มกราคม 2559
7 ม.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 46.5 เมกกะวัตต์
13 พ.ย. 2558
การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)
13 พ.ย. 2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 พ.ย. 2558
การเข้าลงทุนในบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด (เพิ่มข้อมูล)
13 พ.ย. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3-2558
13 พ.ย. 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1 ต่อวาระ)
13 พ.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พ.ย. 2558
การเข้าลงทุนในบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด
11 พ.ย. 2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)