กฎบัตรคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีบทบาทที่สำคัญ     
ในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

 

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท