เสนา ภูมิใจในการเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ เสนาเห็นความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการเป็น บริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

VIEW ALL