You can compare up to 3 projects

Articles

นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต

Views

19 ก.พ. 2561

ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องแนวโน้มธุรกิจบ้านในอนาคตในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในงานสัมมนานี้ดิฉันได้หยิบยกเอาปัจจัยสำคัญเรื่องเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยเพื่อจับกระแสธุรกิจบ้านในยุค 4.0 บทความสัปดาห์นี้จึงอยากนำมุมมองดังกล่าวมาร่วมแบ่งปันกับคุณผู้อ่านเพื่อให้ร่วมมองอนาคตไปด้วยกันค่ะ

ภาพรวมของตลาดบ้านในอนาคตนั้น นอกจากปัจจัยด้านประชากรแล้ว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางตลาดบ้านในอนาคตด้วย โดยเรื่องนี้ดิฉันกำหนดเป็น key word ง่ายๆคือ 6 TRENDS to 3P หรือ 6 แนวโน้มมาสู่ 3P ค่ะการทำบ้านในอนาคตนั้นเราจะเห็นเทคโนโลยี 6 อย่างที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างบ้าน บริหารจัดการโครงการ และการอยู่อาศัย เทคโนโลยีทั้ง 6 ข้อนั้นคือ Smart Buildings, Shared Space, Crowd-Funding, Big Data, Internet of Things( IoT), Virtual Reality (VR) โดย 3P ที่ทั้ง 6 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนั้นคือ กระบวนการ (Process), ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Services) และ การทำให้เป็นเฉพาะตัว(Personalization)

ในส่วนของกระบวนการหรือ Process นั้น ปัจจัยจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลให้ในปัจจุบันกระบวนการออกแบบบ้านนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก การพัฒนาโครงการสมัยนี้เรื่องข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพตลาดปัจจุบันได้รอบด้านและรวดเร็ว ทำให้เราสามารถคิดโครงการเข้ามาตอบโจทย์ได้ทันกับเทรนด์ตลาด ณ เวลานั้นๆ โดย Big Data จะเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น ขณะที่การระดมทุนผ่านช่องทาง Crowd-Funding จะช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการมีทางเลือกในการระดมเงินทุนมากขึ้น โจทย์สำคัญในอนาคตก็คือ เมื่อทุกคนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น การแข่งขันจะรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น ทำอย่างไรที่เราจะสามารถพัฒนาโครงการที่รวดเร็วทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานที่เราส่งถึงมือลูกค้าได้อยู่ค่ะ

P ตัวที่ 2 คือ Product and Services หรือผลิตภัณฑ์และบริการ เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น IoT, อาคารอัจฉริยะหรือ Smart Buildings หรือการสร้างความจริงเสมือนหรือ VR จะเข้ามาช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในอนาคตที่จะสร้างความสะดวกสบายที่มากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าเข้ากับเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลผ่าน Big Data ออกมาเป็น Home Solution ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยดูแลแต่ละกิจกรรมการอยู่อาศัย เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะ

P ตัวสุดท้ายคือ Personalizationหรือการทำผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคล ปัจจุบันการทำโครงการเช่น บ้านหรือคอนโด เรามักจะสร้างบ้านที่มีโครงคล้ายๆกัน สร้างคอนโดมาชุดหนึ่งแล้วทุกห้องเหมือนกัน ทำให้ธรรมชาติของบ้านเป็นสินค้าที่เป็น mass market ในตัวเอง แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากเราจะสามารถสร้างบ้านได้เร็วและฉลาดมากขึ้นแล้ว เราสามารถสร้างบ้านให้ตอบโจทย์ผู้อยู่แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนได้ด้วยค่ะ ทั้งนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลผ่าน Big Data แล้วทำการเลือกเฟ้น Home Solution ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่แต่ละคนได้ โดยสรุปแล้วบ้านแห่งอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 6 อย่างตามที่ได้กล่าวมาแล้วโดยจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจพัฒนาโครงการ การออกแบบและสร้างบ้าน การบริหารโครงการและการอยู่อาศัยในแต่ละวัน เทคโนโลยีแห่งอนาคตจะทำให้บ้านในอนาคตนั้นอยู่สบาย ปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง