You can compare up to 3 projects

Articles

วางแผนภาษี

Views

เหลือเวลาอีกไม่มาก ก็จะหมดปีแล้ว! ใกล้ถึงเวลายื่นภาษีกันอีกแล้ว ใครวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มจัดการยังไงให้บรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง #เสนารวบรวม #วางแผนภาษี กับ 4 Product น่าซื้อ มาฝากกันค่ะ
ลองพิจารณาเลือกที่เหมาะสมกับเงินในกระเป่าของเรานะคะ

#INSURANCE #ประกัน

- ประกันชีวิต & สะสมทรัพย์ 100,000 บาท
- ประกันสุขภาพ 25,000 บาท (วงเงิน 100,000 บาท)
- ประกันสุขภาพพ่อแม่รวมกัน 15,000 บาท

#ANNUITY #บำนาญ

- ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (เมื่อรวมกับกลุ่มเกษียณไม่เกิน 500,000 บาท)
- ซื้อทุกปี ต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณ
- หลังเกษียณจะได้รับเป็นกระแสเงินสดบำนาญ

#RMF #กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกลุ่มเกษียณไม่เกิน 500,000 บาท)
- ซื้อทุกปี หรือปีเว้นปี
- ซื้อแล้วถือครอง 5 ปี+ (ขายได้เมื่ออายุ 55 ปี)

#SSF #กองทุนรวมส่งเสริมการออม
- ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (เมื่อรวมกับกลุ่มเกษียณไม่เกิน 500,000 บาท)
- ซื้อปีไหน ลดปีนั้น ไม่ต้องซื้อทุกปี
- ซื้อแล้วถือครอง 10 ปี+

เลื่อนลง