You can compare up to 3 projects

Articles

ออมวันละ 50 บาท 5 ปี

Views

ออมวันละ 𝟱𝟬 บาท 𝟱 ปีมีเงินเก็บเท่าไหร่?

คนที่ออมเงินเป็นประจำจะรู้ว่า เงินเก็บทำให้เรามีทุนสำรอง หรือมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้ รวมถึงถ้าต้องการให้เงินงอกเงย ก็อาจจะนำไปลงทุนต่อได้อีก เช่น ทำธุรกิจส่วนตัว เล่นหุ้น ซื้อกองทุน ซื้อสลาก

แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองออม หรือออมแบบไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เราไม่มีทุนสำรองในชีวิตและไม่มั่นคงได้นะคะ

เริ่มต้นออม ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะ

เลื่อนลง