เสนา ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
อันเป็นรากฐานที่เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ 

“คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและของพนักงาน” 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท 

ทราบและยึดถือปฏิบัติดังนี้
 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านความยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์