You can compare up to 3 projects

การกำกับดูแลกิจการ


เสนา ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ อันเป็นรากฐานที่เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

การกำกับดูแลกิจการ

เลื่อนลง

เสนา ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
อันเป็นรากฐานที่เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ทราบและยึดถือปฏิบัติดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
เลื่อนลง