You can compare up to 3 projects

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร


เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

เลื่อนลง
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสัมมา คีตสิน
กรรมการ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหาร
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหาร
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
กรรมการตรวจสอบ
นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประกิต อัครเสรีนนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปราโมทย์ โชติมงคล
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
ประธานการกำกับดูแลกิจการ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางสาวนิติญา ทรงประไพ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เลื่อนลง