You can compare up to 3 projects

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร


เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

เลื่อนลง
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสัมมา คีตสิน
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
กรรมการอิสระ
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์
กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
กรรมการตรวจสอบ
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประกิต อัครเสรีนนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมยศ ธเนศวรางกูร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประสิทธิ์ วัฒนานุกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสิทธิพร รัตนาภรณ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนิติญา ทรงประไพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และเลขานุการ
นายสัมมา คีตสิน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายกมล ธรรมาณิชานนท์
ประธานการกำกับดูแลกิจการ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางสาวนิติญา ทรงประไพ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เลื่อนลง