You can compare up to 3 projects

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

เสนา ภูมิใจในการเป็นบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ

เสนาเห็นความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

View All
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

SENA Stock Price

เลื่อนลง