นิช โมโน สุขุมวิท 50
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานตกแตงภายใน
100%
งานระบบ
100%