You can compare up to 3 projects

เลื่อนลง

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน

  • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก SENA Club และลูกค้า SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB
  • ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ SENA Club ผ่านเมนู ‘แนะนำเพื่อน’ ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
  • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก SENA Club หรือ สมาชิก SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB ท่านอื่นมาก่อน
  • กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของเสนาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
  • ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
  • กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

Update 1 January 2020

เลื่อนลง