You can compare up to 3 projects

ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ


ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

เลื่อนลง
ข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
5 มิ.ย. 2561
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2560
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2558-2560
27 มี.ค. 2561
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2559-2561
31 ธ.ค. 2559
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2559
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2557-2559
20 เม.ย. 2558
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2558
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2556-2558
18 เม.ย. 2557
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2557
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2555-2557
1 เม.ย. 2556
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2556
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2554-2556
18 เม.ย. 2555
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2555
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2552-2555
1 เม.ย. 2554
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2554
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2552-2554
7 พ.ย. 2553
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2553
ข้อมูลผลฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินในปี 2551-2553
เลื่อนลง