ทุนจดทะเบียน
สิงหาคม 2551

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 มีมติยืนยันการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25 ล้านหุ้นไว้รองรับการจัดสรร หุ้นส่วนเกิน (Over-allotment)

ธันวาคม 2548

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

-เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

-เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท โดยมีมติให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 175 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25 ล้านหุ้น สำหรับจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment) และมีมติให้นำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2548

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท รวมทั้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น

พฤศจิกายน 2546

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ

ตุลาคม 2544

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ

พฤษภาคม 2536

ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพเคหะกรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท