รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมกา รประจำปี 2567
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
16 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การงดจ่ายปันผลระหว่างกาลของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
9 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
9 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
9 พ.ค. 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
24 เม.ย. 2566
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
27 มี.ค. 2566
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น ประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
30 ก.ย. 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
9 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
25 มี.ค. 2565
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
11 มี.ค. 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
4 ก.พ. 2565
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
4 ก.พ. 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
1 ต.ค. 2564
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
1 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565
1 ต.ค. 2564
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
1 ต.ค. 2564
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
6 พ.ค. 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25 มี.ค. 2564
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1 ต.ค. 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
1 ต.ค. 2563
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
1 ต.ค. 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564
1 ต.ค. 2563
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
1 ต.ค. 2563
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น ประจำปี 2564
7 พ.ค. 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
23 มี.ค. 2563
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1 ต.ค. 2562
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น ประจำปี 2563
1 ต.ค. 2562
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
1 ต.ค. 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563
1 ต.ค. 2562
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
1 ต.ค. 2562
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 พ.ค. 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
25 มี.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1 ม.ค. 2562
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1 ม.ค. 2562
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น ประจำปี 2562
1 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562
1 ม.ค. 2562
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 พ.ค. 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
10 เม.ย. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10 เม.ย. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
10 เม.ย. 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
3 เม.ย. 2561
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3 เม.ย. 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3 เม.ย. 2561
แบบเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3 เม.ย. 2561
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1 ธ.ค. 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1 ธ.ค. 2560
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 ธ.ค. 2560
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น
1 ธ.ค. 2560
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 ธ.ค. 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11 พ.ย. 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
6 เม.ย. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21 ต.ค. 2559
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมถือหุ้น
21 ต.ค. 2559
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 ต.ค. 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
21 ต.ค. 2559
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 ต.ค. 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11 พ.ย. 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 มี.ค. 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 ต.ค. 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
26 ต.ค. 2558
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 ต.ค. 2558
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
26 ต.ค. 2558
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
6 ต.ค. 2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
18 ก.ย. 2558
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ฉบับแก้ไข
18 ก.ย. 2558
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับแก้ไข
18 ก.ย. 2558
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
6 ต.ค. 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
5 ต.ค. 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
5 ต.ค. 2558
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
5 ต.ค. 2558
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
5 ต.ค. 2558
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
18 เม.ย. 2558
การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
17 มิ.ย. 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
20 เม.ย. 2557
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2557
18 เม.ย. 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 เม.ย. 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
1 เม.ย. 2555
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2555
1 เม.ย. 2554
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2-2554
1 เม.ย. 2554
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2554
1 เม.ย. 2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554