กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SENA-W1)
กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SENA-W1)
19 มิถุนายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ (SENA-W1)
31 พฤษภาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ (SENA-W1)
16 มิ.ย. 2565
กำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ (SENA-W1)
31 มี.ค. 2565
ข้อกำหนดใบแสดงสิทธิคร้ังที่1 (SENA-W1)