You can compare up to 3 projects

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

Views

        บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ของเรา รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) ด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้
 
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ข้อที่
วัตถุประสงค์
ฐานทางกฎหมาย
1.1
เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

1.2
เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือการจ่ายคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

1.3
เพื่อการดำเนินการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดให้มีขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เช่น PTT Debenture Cyberplus เป็นต้น และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนด
การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
1.4
เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5
เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6
เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.7
เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.8
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดขึ้น ตามที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.9
เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำประกันภัยหรือประกันการเดินทาง (ถ้ามี) กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดขึ้น
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)
1.10
เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก สิทธิการจองซื้อหุ้นกู้ การให้ส่วนลดการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)
1.11
เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)
1.12
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร  การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)
1.13
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย 
การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)
1.14
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

 

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินต้นและหรือดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้ การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ (ถ้ามี) ได้

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
โดยทั่วไปแล้ว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาพถ่าย
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
(3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย) จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย)
(4) ข้อมูลการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
(5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID
(7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น อาชีพ

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
โดยทั่วไปแล้ว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีบางกิจกรรมที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่เราจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว
 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 
4. การเปิดเผยข้อมูล
     ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในช่วยการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
4.4 บริษัทประกัน และหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ให้บริการประกันภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการทำประกันการเดินทางสำหรับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
4.5 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้
4.6 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้
4.7 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
     เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ
     ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนดในข้อ 8. หรือผ่านเว็บไซต์ เทคอินสไปท์ โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
 
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้

6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท. และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
 
8. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642
อีเมล: info@sena.co.th

เลื่อนลง