You can compare up to 3 projects

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับวิทยากร และผู้ประสานงานแทน

Views

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน บุคคลที่เคยเป็นพนักงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้างทดลองงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างทดลองงานได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างทดลองงาน พนักงาน บุคคลที่เคยเป็นพนักงานของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

ข้อที่
วัตถุประสงค์
ฐานทางกฎหมาย
1.1
เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทำสัญญาระหว่าง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลดังกล่าว และการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการรับหรือส่งเอกสาร การติดต่อระหว่างท่านกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การตรวจสอบการปฏิบัติติงานตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

1.2
เพื่อการติดต่อประสานงานที่จำเป็นในการเชิญท่านมาเป็นวิทยากร และเพื่อการเตรียมการดำเนินการ การจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกในการบรรยายหรือดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้กับตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.3
เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้น สามารถเข้ารับชม หรือร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นได้จากหลายพื้นที่โดยพร้อมกัน หรือการรับชมย้อนหลัง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ หรือการถ่ายทอดสด เป็นต้น ตลอดการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาดังกล่าวจะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่าน หรือมีการถ่ายทอดสด
การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.4
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ เป็นต้น และ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มด้วย
การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5
เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมีการเปิดเผยประวัติ รวมทั้งภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน (ตามที่ท่านจัดส่งให้แก่เรา) เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การเชิญชวนบุคคลเข้าร่วมงาน และเพื่อการจัดทำเอกสารหรือสื่อประกอบการบรรยายในกิจกรรม อมรมหรือสัมมนาดังกล่าว รวมทั้ง เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวระหว่างการดำเนินกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการทำรายงาน การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม อมรมหรือสัมมนาดังกล่าวภายหลังจบกิจกรรมด้วย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6
เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ การรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา การจัดทำบัตรเข้าอาคารสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ณ อาคาร สถานที่ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.7
เพื่อการประเมินผลของการจัดกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนานั้น ๆ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน การรายงาน การคาดการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกเป็นฐานข้อมูลของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สำหรับการพิจารณาเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.8
เพื่อการแบ่งปันช่องทางในการติดต่อท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ให้กับบริษัทในกลุ่มของเราในกรณีที่บริษัทในกลุ่มสนใจการบรรยาย การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้จัดหรือบรรยายให้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.9
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.10
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) รวมทั้งเพื่อสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.11
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำสัญญา หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้

กรณีที่ท่านเป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนวิทยากร เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) เพื่อการติดต่อประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

 

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างทดลองงาน พนักงาน บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างทดลองงานหรือพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นอ้างอิง ซึ่งลูกจ้างทดลองงานและพนักงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้) และในกรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างทดลองงานหรือพนักงานของเราและได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นอ้างอิงแก่เรานั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจไม่สามารถทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือไม่สามารถบริหารจัดการสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานได้ หรืออาจมีผลต่อการได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บริษัทในกลุ่มเสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หน่วยงานราชการ บริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ทั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  • • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
  • • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • • ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
  • • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความเชี่ยวชาญ รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง เลขที่ใบอนุญาต เป็นต้น
  • • ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด
  • • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการบันทึกหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เป็นต้น
  • • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ (กรณีประสงค์ให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดเตรียมที่จอดรถให้) เช่น ยี่ห้อรถ เลขทะเบียน ชื่อเจ้าของรถ การติดตั้ง NGV/LPG เป็นต้น

 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
โดยทั่วไปแล้ว เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านดังระบุด้านล่างนี้ โดย เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป

  • • ข้อมูลศาสนา
  • • ข้อมูลความพิการ
  • • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือผู้ปฏิบัติงานของคู่สัญญาของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือระยะเวลาที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในกลุ่ม เสนาดีเวลลอปเม้นท์
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น
4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4.4 สถาบันให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
4.5 ผู้เข้าร่วมอบรม
4.6 บุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา ในบางครั้งนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube, website ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็นต้นด้วย

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กำหนดในข้อ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้

5.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เสนาดีเวลลอปเม้นท์ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

7. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์: 02-541-4642
อีเมล: info@sena.co.th

เลื่อนลง