You can compare up to 3 projects

เสนา ทาวน์ รามอินทรา

เลื่อนลง
Favourite

ลงทะเบียนรับเงื่อนไขสุดพิเศษ*

  • ตัวอย่าง name@example.com
  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 1,446,152,603 บาท ทุนชำระแล้ว 1,420,885,114 บาท กรรมการผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ เสนาทาวน์ รามอินทรา เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 29 คูหา ที่ตั้งโครงการ ซอยสยามธรณี ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 219331-219360 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 1-2-80.9 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ถนนภาระจำยอมโฉนดเลขที่ 25452,210655 ตำบลและอำเภอเดียวกัน ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เลขที่ 115/2556 ออกให้ ณ.วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ บข.73/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
โปรฯ เสนาผ่อนให้ ช่วยวิกฤตโควิด ผ่อนธนาคาร 0 บาท* รับ Cash Back สูงสุด 500,000 บาท

ผ่อนธนาคาร 0 บาท
1) เสนาฯจ่าย เงินต้น พร้อมดอกเบี้ย ให้ลูกค้า ด้วยเช็คล่วงหน้า
2) เช็คล่วงหน้า สั่งจ่ายให้กับธนาคารที่ลูกค้าทำสัญญาเงินกู้เท่านั้น ( ได้ทุกธนาคาร)
3) จำนวนเงิน ในแต่ละงวด สั่งจ่ายตามงวดสัญญาเงินกู้ ที่เป็นหลักประกัน ไม่รวม สัญญาส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือ ตกแต่ง
4) ลูกค้าจะได้รับเช็ค 15 วัน หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์
5) เสนาฯ ช่วยผ่อน ตามงวด ที่ธนาคารกำหนดในสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่เดือนแรก จนสิ้นสุดเดือน กันยายน 2563
6) ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีระยะการกู้ต่ำกว่า 30 ปี ให้ใช้เกณฑ์คำนวน 30 ปี
7)กรณีระยะเวลาการกู้เกิน 30 ปี ให้ใช้เกณฑ์ผ่อน ตามสัญญากู้จริง
8) กรณีลูกค้า แจ้งหักบัญชีค่างวดอัตโนมัติ ต้องมีเอกสารแสดงความจำนงค์ที่ยื่นต่อธนาคารมาแสดง
9) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน เดือน สิงหาคม 2563

คืน 5 แสนบาท แปลง 1 โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คลิกจองยูนิตพิเศษ ผ่าน Online Booking ที่นี่

Attraction Nearby

เสนา ทาวน์ รามอินทรา ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูในอนาคต และใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เสนา ทาวน์ รามอินทรา

ซอย สยามธรณี ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ดาวน์โหลดแผนที่ ค้นหาเส้นทางไปยังโครงการ

เลื่อนลง