You can compare up to 3 projects

The stories from SENA's member

เรามองหาคอนโดฯ ที่จะอยู่แล้วเดินทางได้สะดวก และต้องใกล้บ้านเดิม


คุณกาญจนา เจียมวงษา

นิช ไพรด์ เตาปูน – อินเตอร์เชนจ์

เรามองหาคอนโดฯ ที่จะอยู่แล้วเดินทางได้สะดวก และต้องใกล้บ้านเดิม ก็มาลงตัวที่นี่เพราะใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้วย เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็เชื่อถือแบรนด์ของเสนาอยู่แล้วเพราะมีชื่อเสียงมานาน

เลื่อนลง